Member on Board

 

President : Mr. Dilip Khopkar,  (M) +91-9725196383
Vice President : Mr. Anant Kulabkar, (M) +91-9727596363
Secretary : Mr. Satish  Tamhane,  (M) +91-9824077982
Treasurer : Mr. Shashank Kemkar (M) +91-9428426804

Members:-

  1. Ramesh Tavkar                         +91-9898356065
  2. Prashant Gupte                         +91-9879365050
  3. Ashok Vaidya                             +91-8141130603
  4. Anil Raje                                      +91-9824417418
  5. Shirish Mahagaonkar               +91-9824055877
  6. Suresh Chitre                             +91-265-2661167
  7. Anup Wakaskar                         +91-9725325344
  8. Mrs Alka Gupte                         +91-9925021200
  9. Tushar Kharchikar                    +91-9537090001
  10. Satish Samarth                           +91-9825544459

Editor Utkarsh Vrutta – Mr. Dilip Khopkar (M) +91-9725196383
Publisher Utkarsh Vrutta – Mr. Suresh Adhikari
Web Site Administrator – Mr. Devashish Pradhan (M) +91-9819536672